Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a realizátorem kurzů (OZP Akademie z.ú.) a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi realizátorem kurzů a zákazníkem vzniká na základě objednávky/přihlášky.

 

1. Realizátor kurzů

Realizátorem rekvalifikačních a rozvojových kurzů je OZP Akademie z.ú. OZP Akademie z.ú. dále zajišťuje některé kurzy ve spolupráci s firmou Nové horizonty s.r.o. a Tamtamy o.p.s. Tuto vzájemnou spolupráci upravuje partnerská smlouva mezi výše uvedenými organizacemi. Skutečnost, zda je kurz pořádán v partnerské spolupráci, se zájemce o kurz dozví na webových stránkách realizátora vždy u patřičného kurzu.

 

2. Objednávky, přihlášky

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně – prostřednictvím závazné online přihlášky nebo výjimečně i jinou písemnou formou. Po odeslání online přihlášky se stává přihláška na kurz závazná.

Odesláním přihlášky uchazeč prohlašuje, že splňuje vstupní kompetence pro daný kurz (např. vzdělání).

 

3. Specifické potřeby studentů

OZP Akademie z.ú. poskytne výuku v bezbariérové učebně s kvalifikovanými lektory jak ve vyučovaném oboru, tak v oblasti sociální práce, sociální či speciální pedagogiky.

Pokud je účastník OZP a na přihlášce uvede specifické potřeby, jimiž chce kompenzovat svůj hendikep, bude jej realizátor kurzu kontaktovat, aby zjistil, jak zájemci co nejvíce přizpůsobit výuku.

 

4. Úhrada kurzu

Kurzu se může zúčastnit student, který uhradil kurzovné v daném termínu pro daný kurz nebo za kterého bylo/bude kurzovné uhrazeno jiným způsobem. Platba v hotovosti je přijímána výjimečně, pouze po dohodě s realizátorem kurzu.

V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení.

 

5. Stornování kurzu a neúčast na kurzu 

Realizátor může daný kurz pro nedostatek přihlášených účastníků zrušit.  O této skutečnosti je povinen informovat účastníky nejpozději 2 dny před plánovaným  zahájením kurzu a vrátit přijatou platbu.

Při stornování přihlášky ze strany účastníka se uhrazené kurzovné nevrací, avšak účastník může za sebe vyslat náhradníka. 

Při nepřítomnosti na kurzu nebo na některé jeho části nenáleží studentovi žádná finanční ani jiná kompenzace. V případech hodných zřetele lze domluvit náhradu zameškaných hodin v dalším běhu kurzu nebo individuální konzultaci. V případě, že se jedná o nepřítomnost studenta se zdravotním postižením, který doloží omluvu ze zdravotních důvodů, bude nabídnuta individuální konzultace. 

Realizátor kurzu si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání, apod.)

 

6. Odstoupení od smlouvy 

Realizátor kurzu si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny budou účastníkům oznámeny včas e-mailem nebo telefonicky. Jestliže realizátor zruší akci a účastník má již kurzovné uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. 

Realizátor může z důvodu nenaplnění nebo přeplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. 

Realizátor kurzu má právo odstoupit od smlouvy s účastníkem, který svým chováním ohrožuje či obtěžuje ostatní studenty nebo svým chováním ohrozí zdraví ostatních studentů, zaměstnanců či lektorů. V tomto případě nenáleží tomuto studentovi žádná finanční ani jiná kompenzace.

 

7. Ukončení kurzu

  • Kurzy mohou být zakončeny ověřením znalostí, o absolvování je vydán certifikát.
  • Rekvalifikační kurzy jsou ukončeny zkouškou nebo testem. Úspěšným účastníkům je vydán celostátně platný certifikát o rekvalifikaci. Bude-li student u zkoušky neúspěšný, může zkoušku zdarma 2x opakovat.
  • Rekvalifikační kurzy profesních kvalifikací jsou ukončeny zkouškou profesní kvalifikace a je vydán certifikát.  Bude-li student u zkoušky neúspěšný, může zkoušku opakovat za poplatek stanovený realizátorem kurzu.

 

8. Ochrana osobních údajů

Realizátor kurzu prohlašuje, že v souladu se zákonem 101/2000 Sb. budou všechny poskytnuté osobní údaje využity výhradně pro účely poskytované služby. Účastník podáním přihlášky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., které poskytl realizátorovi kurzu k využití za účelem studia.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení na poskytnutou elektronickou adresu.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 2. 2014