Všeobecné podmínky – kurzy zdarma pro OZP

Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi účastníkem – osobou se zdravotním postižením (dále jen OZP) a realizátorem kurzu, kterým je OZP Akademie z.ú. a jsou pro zúčastněné strany závazné.

 1. Vznik smluvního vztahu

  • Smluvní vztah mezi realizátorem kurzu a účastníkem vzniká na základě podané přihlášky a rozhodnutí o zařazení do kurzu zdarma.
   
 2. Oprávnění účastníci

  1. Kurz zdarma pro OZP může získat pouze OZP, která splňuje následující kritéria:
   • pobírání invalidního důchodu nebo status osoby zdravotně znevýhodněné
   • věk 18 – 65 let
   • zdravotní stav umožňující osobní účast na kurzu
  2. Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně formou emailu info@ozpakademie.cz. K přihlášce je nutné doložit tyto dokumenty:
   • Fotokopii potvrzení o pobírání ID nebo OZZ
   • Životopis
   • Motivační dopis se zdůvodněním žádosti o účast v příslušném kurzu
   
 3. Proces schvalování přihlášky

  1. Žadatel absolvuje bilanční diagnostiku s psycholožkou OZP Akademie z.ú., která vyhodnotí, zda účast na vybraném kurzu bude pro žadatele přínosná. Vydá předběžné rozhodnutí o zařazení do kurzu, žádost zamítne nebo doporučí jiný kurz
  2. Žadatel bude vyzván k zaplacení motivačního poplatku
  3. Po zaplacení motivačního poplatku bude žadatel vyrozuměn Rozhodnutím o zařazení kurzu.
   
 4. Motivační poplatek – účel, platba a vrácení

  1. Motivační poplatek není kurzovným ani nijak nereflektuje cenu nebo kvalitu kurzu. Jeho účelem je více motivovat účastníky k většímu zapojení do výuky.
  2. Výše motivačního poplatku byla stanovena takto:
   • 3 000 Kč za rekvalifikační kurz v obvyklé hodnotě 10 000 až 18 000 Kč
   • 1 000 Kč za ostatní kurzy
  3. Motivační poplatek bude vrácen v plné výši při splnění následujících podmínek:
   • 100 % docházka na kurz
   • Úspěšné vykonání závěrečné zkoušky, pokud bude součástí kurzu. V případě neúspěchu u zkoušky bude účastníku umožněno zkoušku opakovat, avšak poplatek se nevrací.
  4. Kurzu se může zúčastnit účastník, který uhradil motivační poplatek v určeném čase převodem na účet realizátora. Platba v hotovosti bude přijímána výjimečně, pouze po dohodě s realizátorem kurzu.
   
 5. Specifické potřeby studentů

  1. Realizátor poskytne výuku v bezbariérové učebně s kvalifikovanými lektory jak ve vyučovaném oboru, tak v oblasti sociální práce nebo sociální pedagogiky.
  2. Pokud účastník na přihlášce uvede specifické potřeby, jimiž chce kompenzovat svůj hendikep, realizátor během diagnostického pohovoru bude zjišťovat jak zájemci co nejvíce přizpůsobit výuku.
   
 6. Stornování kurzu a neúčast na kurzu

  1. Realizátor může daný kurz pro nedostatek přihlášených účastníků zrušit. O této skutečnosti je povinen informovat účastníky nejpozději 2 dny před plánovaným zahájením kurzu a vrátit motivační poplatek.
  2. Při stornování přihlášky ze strany účastníka se uhrazený motivační poplatek nevrací a realizátor není povinen účastníka zařadit do jiného kurzu.
  3. Při nepřítomnosti na kurzu nebo na některé jeho části nenáleží studentovi žádná finanční ani jiná kompenzace. V případech hodných zřetele lze domluvit náhradu zameškaných hodin v dalším běhu kurzu nebo individuální konzultaci.
  4. Realizátor kurzu si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání, apod.)
   
 7. Odstoupení od smlouvy

  1. Realizátor kurzu si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny budou účastníkům oznámeny včas e-mailem nebo telefonicky. Jestliže realizátor zruší akci a účastník má již motivační poplatek uhrazen, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Realizátor může z důvodu nenaplnění nebo přeplnění kapacity akce od objednávky odstoupit.
  2. Realizátor kurzu má právo odstoupit od smlouvy s účastníkem, který svým chováním ohrožuje či obtěžuje ostatní studenty nebo svým chováním ohrozí zdraví ostatních studentů, zaměstnanců či lektorů. V tomto případě nenáleží tomuto studentovi žádná finanční ani jiná kompenzace.
   
 8. Ukončení kurzu

  1. Kurzy mohou být zakončeny ověřením znalostí, o absolvování je vydán certifikát.
  2. Rekvalifikační kurzy jsou ukončeny zkouškou nebo testem. Úspěšným účastníkům je vydán celostátně platný certifikát o rekvalifikaci. Bude-li student u zkoušky neúspěšný, může zkoušku 2x opakovat.
  3. Rekvalifikační kurzy profesních kvalifikací jsou ukončeny zkouškou profesní kvalifikace a je vydán certifikát. Bude-li student u zkoušky neúspěšný, může zkoušku opakovat za poplatek stanovený realizátorem kurzu. Poplatek za zkoušku profesní kvalifikace není součástí programu zdarma pro OZP a účastník je hradí v plné výši.
   
 9. Ochrana osobních údajů

  1. Realizátor kurzu prohlašuje, že v souladu se zákonem 101/2000 Sb. budou všechny poskytnuté osobní údaje využity výhradně pro účely poskytované služby. Účastník podáním přihlášky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., které poskytl realizátorovi kurzu k využití za účelem studia.
  2. Účastník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení na poskytnutou elektronickou adresu.
   

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2014